REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne.

 1. Operatorem, administratorem oraz właścicielem sklepu jest firma:

FORMAKO S.C.

ul. Lipska 70 B, 42-700 Lubecko

NIP: 575-186-84-92

 1. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż detaliczna części zamiennych do kotłów węglowych, kotłów grzewczych, pomp ciepła, automatyki, solarów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

II. Definicje

Na gruncie niniejszego regulaminu oznaczone poniżej nazwy będą rozumiane w sposób następujący:

 1. „Sklep” – sklep internetowy dostępny pod adresem www.czesci- kotly.pl

 2. „Sprzedawca” – osoby oznaczone w pkt I. 1 niniejszego regulaminu.

 3. „Użytkownik” – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze sklepu.

 4. „Konto” – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umowy sprzedaży

 5. „Kupujący” – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu.

 6. „Zamówienie” – złożona przez Kupującego oferta zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu.

 7. „Umowa sprzedaży” - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem sklepu.

 8. „Usługa elektroniczna” - usługa świadczona bez jednoczesnej obecności Sprzedawcy i Użytkownika (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne

III. Rejestracja

 1. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim dane, o których mowa w pkt III. 2 niniejszego regulaminu oraz, o ile prowadzi działalność gospodarczą, dodatkowo dane o których mowa w pkt III. 3 niniejszego regulaminu.

 2. Użytkownik w celu dokonania rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

 1. Imię i nazwisko,

 2. Adres zamieszkania, wraz z kodem pocztowym,

 3. Adres e - mail,

 4. Hasło,

 5. Numer telefonu.

 1. Jeśli Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą, to w toku rejestracji zobowiązany jest podać dodatkowo – ponad dane wymienione w pkt III. 2 niniejszego regulaminu - nazwę firmy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

 2. Dane Użytkownika, o których mowa w pkt III. 2 oraz 3 niniejszego regulaminu winny być prawdziwe. Jeśli dane te ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest zaktualizować dane podane przy rejestracji albo poprzedniej aktualizacji.

 3. Jeśli dane Użytkownika , o których mowa w pkt III. 2 oraz 3 niniejszego regulaminu ulegną zmianie po złożeniu przez niego zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania czynności, o których mowa w pkt III. 4 zdanie drugie niniejszego regulaminu oraz niezwłocznego telefonicznego poinformowania Sprzedającego o zmianie danych.

IV. Zamówienia

 1. Użytkownik może składać zamówienie w sklepie 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodni, z wyjątkiem okresów przerw w funkcjonowaniu sklepu ogłoszonych na stronach sklepu.

 2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Wprowadzenie do koszyka wybranego towaru nie jest jednoznaczne z jego zamówieniem.

 4. W koszyku Użytkownik dokonuje się wyboru formy płatności oraz rodzaju dostawy.

 5. Kupujący za pomocą koszyka może modyfikować ilość zamawianych towarów.

 6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Użytkownika.

 7. Użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia jednorazowego za pośrednictwem sklepu, mailowo lub telefonicznie, bez konieczności rejestracji w sklepie. Użytkownik winien wówczas podać dane, o których mowa w pkt III. 2 niniejszego regulaminu oraz, o ile prowadzi działalność gospodarczą, dodatkowo dane o których mowa w pkt III. 3 niniejszego regulaminu.

 8. Po prawidłowym złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła Kupującemu na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt III. 2. c niniejszego regulaminu albo na adres podany przy złożeniu zamówienia w sposób zgodny z pkt IV. 7 niniejszego regulaminu potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

V. Sposób płatności

 1. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Kupującego podane są odrębnie od ceny. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.

 2. Kupujący ma możność dokonania zapłaty ceny w jednej z następujących form:

 1. Przedpłata przelewem na rachunek bankowy prowadzony pod numerem

  73 1050 1171 1000 0090 7507 9930,

 2. Za pobraniem przy odbiorze,

 3. W siedzibie Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

VI. Realizacja dostawy

 1. Dostawa następuje na adres, o którym mowa w pkt III. 2. c niniejszego regulaminu albo na adres podany przy złożeniu zamówienia w sposób zgodny z pkt IV. 7.

 2. W zależności od wyboru Kupującego, realizacja dostawy następuje za pośrednictwem:

 1. Przesyłki kurierskiej firmy Fedex

 2. Dostarczenie towaru transportem sprzedawcy

 1. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: Sklep czesci-kotly.pl

  ul. Sportowa 1 (obok marketu Kaufland) 

  42-700 Lubliniec

 2. Jeżeli Sprzedawca nie ma możności spełnienia świadczenie z tego powodu, że zamówiony towar nie jest dostępny, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą wpłaconą w realizacji zamówienia przez Kupującego kwotę pieniężną, o ile kwota taka została wpłacona.

 3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające jakością oraz cenie przedmiotowi zamówienia.

 4. Zaleca się, aby Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół.

 5. Kupujący, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Kupujący zobowiązany jest spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

VII. Reklamacje

 1. W przypadku umów zawieranych z Kupującym będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Kupującego przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Kupujący obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 3. Jeśli Sprzedawca uwzględni reklamację, to doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Kupującego poprzez naprawę lub wymianę towaru na nowy.

 4. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi będącymi przedsiębiorcami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawców z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 5. W przypadku towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Kupujący będący przedsiębiorcą może zgłaszać wady towaru jedynie korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Kupujący dokonuje zgłoszenia wady bezpośrednio do gwaranta. Sprzedawca jest wówczas wyłącznie pośrednikiem przekazującym złożone zgłoszenie.

VIII. Gwarancja

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu.

 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. W takim przypadku treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta. Kupujący dokonuje zgłoszenia wady towaru bezpośrednio do gwaranta. Sprzedawca jest wówczas wyłącznie pośrednikiem przekazującym złożone zgłoszenie.

IX. Zwroty

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pod adres Sprzedawcy.

 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący, o którym mowa w pkt IX. 1. niniejszego regulaminu jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 3. Odstąpienie od umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu, nie będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

X. Polityka cookies

 1. Sklep wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

 3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji Użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

 4. Sklep wykorzystuje pliki cookies:

 1. Stałe,

 2. Analityczne,

 3. Zewnętrzne.

XI. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem sklepu usługi elektroniczne w postaci:

 1. Założenia i prowadzenia konta w sklepie.

 2. Umożliwienia złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz.

 3. Newsletter.

 1. Świadczenie usług elektronicznych, o których mowa w pkt XI. 1. niniejszego regulaminu przez Sprzedawcę jest bezpłatne.

 2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych, o których mowa w pkt XI. 1 a oraz c zawierane są na czas nieoznaczony.

 3. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie usług elektronicznych, o których mowa w pkt XI. 1 a oraz c. niniejszego regulaminu w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Sprzedawcy.

 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej, o której mowa w pkt XI. 1. b niniejszego regulaminu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Użytkownika.

 5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownik zobowiązany nie ujawniać za pośrednictwem sklepu treści o charakterze bezprawnym.

 6. Sprzedawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej, w wypadku gdy Użytkownik obiektywnie lub uporczywie narusza niniejszy regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie trzech od złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

 7. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Sprzedawcę lub Użytkownika nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Sprzedawcę albo Użytkownika w czasie trwania umowy.

 8. W celu realizacji usług elektronicznych, o których mowa w pkt XI. 1 niniejszego regulaminu Użytkownik winien dysponować sprzętem komputerowym o następujących parametrach:

 1. …………………………….

 2. …………………………….

 3. …………………………….

 4. ……………………………..

XII. Ochrona danych osobowych użytkowników

 1. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych, o których mowa w pkt III. 2 niniejszego regulaminu oraz, o ile prowadzi działalność gospodarczą, dodatkowo dane o których mowa w pkt III. 3 niniejszego regulaminu w celu obsługi jego konta oraz realizacji umowy sprzedaży. Dane te nie będą przetwarzane lub wykorzystywane przez Sprzedawcę w innym celu niż ten wskazany w zdaniu powyższym. Dane te nie będą przekazywane przez Sprzedawcę osobom trzecim.

 2. Dane o których mowa w pkt III. 2 oraz 3 niniejszego regulaminu są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

 3. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych, o których mowa w pkt III. 2 oraz 3 niniejszego regulaminu. Użytkownik ma prawo żądania od Sprzedającego korekty tych danych oraz ma prawo żądania zaprzestania wykorzystywania przez Sprzedającego danych dotyczących tegoż Użytkownika.

 4. Użytkownik godzi się na otrzymywanie materiałów reklamowych Sprzedającego.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników za pośrednictwem strony sklepu o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w niniejszym regulaminie może usunąć swoje konto.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

 3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym albo Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym albo Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 6. Kupujący oraz Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu. Niniejszy regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 7. Nazwa sklepu oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedających jest zabronione.

 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 27.10.2014r.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć